Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

شهروندان به طریقی که در شکل زیر نشان داده شده است می‌توانند وارد پروفایل شهروندی خود شوند و اطلاعات خود را مشاهده یا بروزرسانی نمایند.

با کلیک بر روی هریک از قسمت‌های مشخص شده شهروند وارد پروفایل شهروندی خود می‌شوند. در صورتی که شهروندان  در سامانه ثبت شکایت و سوت زنی کرده باشند، پروفایل شهروندی برایشان آشنا خواهد بود.

این فرم همان فرمی است که شهروندان طی ثبت‌مورد اینترنتی در قسمت ثبت اطلاعات شهروند آن را دیده‌اند، اما در این‎‌جا به صورت کامل در اختیار شهروند قرار گرفته است.

18 فیلد اصلی برای شهروند در سامانه در نظر گرفته است که این فیلدها به تشخیص مدیر سامانه برای ماهیت‌های مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرند. البته بسته به نیازمندی‌های هر سازمان امکان اضافه کردن فیلدهای دیگرنیز وجود دارد. شهروند در این فرم می‌تواند اطلاعات پروفایل خود را ویرایش نماید. تمام قوانین و امکاناتی که در ثبت اطلاعات شهروند توضیح داده شده، در اینجا نیز برقرار است غیر از محدودیت اجباری بودن که در پروفایل شهروندی فقط برای فیلدهای نام و نام خانوادگی برقرار است.


  • No labels